1. WeatherSpark.com
  2. イエメン
  3. Ḩajjah
  4. Kushar

場所