1. WeatherSpark.com
  2. ウズベキスタン
  3. Bukhara
  4. Ghijduwon Shahri

場所