1. WeatherSpark.com
  2. タジキスタン
  3. Gorno-Badakhshan
  4. Nohiyai Murghob

場所